1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A POUŽÍVANIE PRODUKTOV

Tieto Podmienky používania a Licenčná zmluva ( ďalej len "Podmienky") platia, keď využívate služby spoločnosti AIMINE Systems s.r.o. alebo našich pridružených spoločností (ďalej samostatne a/alebo spoločne aj ako "AIMINE", "my", "náš" alebo "nás"), vrátane akéhokoľvek nášho aplikačného programovacieho rozhrania, softvéru, nástrojov, vývojárskych služieb, údajov, dokumentácie a webových stránok (ďalej len "služby").

Tieto Podmienky zahŕňajú naše Pravidlá pre obsah a ďalšiu dokumentáciu, pokyny alebo Zásady , ktoré môžeme poskytnúť písomne. Naše Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami.

POZORNE SI PREČÍTAJTE – POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB (AKO SÚ DEFINOVANÉ VYŠŠIE) SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI A SÚVISIACIMI ZÁSADAMI V PLNOM ROZSAHU A VÁŠ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI PREDSTAVUJE DOHODU MEDZI VAMI A NAMI AKO PRÁVNY ZÁKLAD PRE AKÉKOĽVEK POUŽÍVANIE SLUŽIEB A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH SÚVISIACICH VZŤAHOV.

1. REGISTRÁCIA A PRÍSTUP POUŽÍVATEĽA

Služby nesmiete používať, ak máte menej ako 13 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, musíte mať povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu na používanie služieb s výnimkou vzdelávacích účelov schválených vašou vzdelávacou inštitúciou.

Ak používate služby v mene inej osoby alebo subjektu:

 1. musíte mať oprávnenie prijať Podmienky v ich mene,
 2. musíte poskytovať presné a úplné informácie na registráciu účtu,
 3. nesmiete sprístupniť Vaše prístupové poverenia alebo konto iným osobám mimo Vašej organizácie a
 4. zodpovedáte za všetky aktivity, ku ktorým dôjde pomocou Vašich poverení.

2. POUŽÍVANIE SLUŽIEB A PRODUKTOV

(A) Používanie služieb. Môžete pristupovať k službám a my Vám udeľujeme nevýhradné právo na ich používanie v súlade s týmito Podmienkami. Pri používaní služieb budete dodržiavať tieto Podmienky a všetky platné zákony. My a naše pridružené spoločnosti vlastníme všetky práva, nároky a právom chránené záujmy týkajúce sa služieb.

(B) Obmedzené použitie. Nesmiete

 1. používať služby spôsobom, ktorý poškodzuje, zneužíva alebo inak porušuje práva akejkoľvek osoby;
 2. spätne zostavovať, spätne kompilovať, dekompilovať, prekladať alebo sa inak pokúšať odhaliť zdrojový kód alebo základné komponenty modelov, algoritmov a systémov služieb (s výnimkou rozsahu, v akom sú takéto obmedzenia v rozpore s platnými právnymi predpismi);
 3. využívať výstupy zo služieb na vývoj riešení, ktoré akokoľvek konkurujú AIMINE;
 4. s výnimkou prípadov povolených v Podmienkach poskytovania služby tieto používať akúkoľvek automatizovanú alebo programovaciu metódu na extrahovanie údajov alebo výstupov zo služieb vrátane web-scrapingu, zberu webových dát alebo extrakcie webových údajov;
 5. vyhlasovať, že výstup zo služieb bol vytvorený človekom, ak to nie je alebo inak neporušuje naše Pravidlá používania;
 6. vytvárať, kupovať, predávať alebo prenášať kľúče API k riešeniam AIMINE bez nášho predchádzajúceho súhlasu;
 7. zadávať akékoľvek osobné údaje detí mladších ako 13 rokov iného veku podliehajúceho súhlasu so spracovaním ich osobných údajov zo strany ich zákonných zástupcov alebo
 8. pracovať s akýmkoľvek Obsahom (ako je definovaný nižšie), ktorý predstavuje Nepovolené používanie služieb uvedených v Pravidlách pre obsah.

(C) Limity sadzieb a regióny. Budete dodržiavať všetky limity sadzieb a ďalšie požiadavky v našej dokumentácii. Služby môžete používať iba v geografických oblastiach, ktoré sú v súčasnosti podporované AIMINE.

(D) Služby tretích strán. Akýkoľvek softvér, služby alebo iné produkty tretích strán, ktoré používate v súvislosti s našimi službami, podliehajú ich vlastným Podmienkam a my nie sme akokoľvek zodpovední za tieto produkty tretích strán. JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ VYTVÁRAŤ AKÉKOĽVEK RIEŠENIA A/ALEBO PRODUKTY ZALOŽENÉ NA SLUŽBÁCH BEZ NÁŠHO PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU.

E) DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO. VŠETKY VLASTNÍCKE PRÁVA K SLUŽBÁM (VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, AKÝCHKOĽVEK OBRÁZKOV, FOTOGRAFIÍ, ANIMÁCIÍ, VIDEA, ZVUKU, HUDBY ALEBO TEXTU VLOŽENÉHO DO SLUŽIEB), DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA OBSIAHNUTÉHO V SOFTVÉROVÝCH NÁSTROJOCH SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI ("PRODUKTY") A AKÉKOĽVEK KNOW-HOW, OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO SERVISNÉ ZNAČKY SPOLOČNOSTI AIMINE A/ALEBO JEJ PRODUKTOV, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI, SÚ A VŽDY ZOSTANÚ VÝHRADNÝM VLASTNÍCTVOM SPOLOČNOSTI AIMINE A PODLIEHAJÚ PRÍSLUŠNÝM LICENČNÝM VZŤAHOM. VŠETKY VLASTNÍCKE PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA K OBSAHU, KU KTORÉMU JE MOŽNÉ PRISTUPOVAŤ PROSTREDNÍCTVOM POUŽÍVANIA SLUŽIEB, SÚ MAJETKOM PRÍSLUŠNÉHO VLASTNÍKA OBSAHU A MÔŽU BYŤ CHRÁNENÉ PRÍSLUŠNÝMI AUTORSKÝMI PRÁVAMI ALEBO INÝMI ZÁKONMI A ZMLUVAMI O DUŠEVNOM VLASTNÍCTVE. TIETO PODMIENKY Vám NEUDEĽUJÚ ŽIADNE PRÁVA NA POUŽÍVANIE TAKÉHOTO OBSAHU. AKÝKOĽVEK SOFTVÉR S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM, KTORÝ MÔŽE BYŤ DODANÝ SPOLOČNOSŤOU AIMINE, AK JE TAKÝ VLOŽENÝ DO PRODUKTOV AIMINE ALEBO V SPOJENÍ S NIMI, JE POSKYTOVANÝ V SÚLADE S LICENCIOU OPEN SOURCE PLATNOU PRE SOFTVÉR A PODLIEHA ODMIETNUTIU ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIAM ZODPOVEDNOSTI UVEDENÝM V TAKEJTO LICENCII.

(F) OBMEDZENIA LICENCIÍ. NESMIETE PUBLIKOVAŤ, POUŽÍVAŤ, KOPÍROVAŤ, UPRAVOVAŤ, DISTRIBUOVAŤ, ĎALEJ PREDÁVAŤ, PREVÁDZAŤ, PRENAJÍMAŤ, PRENAJÍMAŤ ANI SUBLICENCOVAŤ ŽIADNY Z PRODUKTOV SÚVISIACICH SO SLUŽBAMI A Vašich SÚVISIACICH PRÁV, POKIAĽ TO NIE JE VÝSLOVNE POVOLENÉ V TÝCHTO PODMIENKACH. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NESMIETE ĎALEJ DISTRIBUOVAŤ ALEBO SUBLICENCOVAŤ PRÁVA ŽIADNEJ INEJ OSOBE ANI ĎALEJ DISTRIBUOVAŤ AKÉKOĽVEK ZDROJOVÉ KÓDY PRODUKTOV AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ALEBO INÝM OSOBÁM. NESMIETE POUŽÍVAŤ NÁZVY PRODUKTOV, LOGÁ ALEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY AIMINE NA PREDAJ SVOJICH VLASTNÝCH PRODUKTOV, POKIAĽ SA S NAMI NEDOHODNETE INAK. NAŠE PRODUKTY NESMIETE ANALYZOVAŤ, DEŠIFROVAŤ, DEKOMPILOVAŤ ALEBO "ODOMKNÚŤ", DEKÓDOVAŤ ALEBO INAK SPÄTNE PREKLADAŤ ALEBO SPÄTNE INŽINIEROVAŤ, ANI SA AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM POKÚŠAŤ REKONŠTRUOVAŤ ALEBO OBJAVIŤ AKÝKOĽVEK ZDROJOVÝ KÓD ALEBO ZÁKLADNÉ ALGORITMY ŽIADNEHO Z PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB.

(G) Pravidlá sociálnych médií, iného vysielania a ukážok. Na zmiernenie možných rizík obsahu generovaného umelou inteligenciou je vo všeobecnosti prípustné uverejňovanie vlastných vlastného používania služieb na sociálnych médiách, ako aj živé vysielanie Vášho používania alebo predvádzanie našich produktov skupinám ľudí. NEUVEREJŇUJTE ŽIADNE DÔVERNÉ INFORMÁCIE ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ PODLIEHAJÚ ZAKÁZANÉMU ZVEREJNENIU V SÚLADE S TÝMITO PODMIENKAMI, A V OSTATNÝCH PRÍPADOCH DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE:

3. OBSAH

(A) Obsah, ktorý ste poskytli. Môžete poskytovať vstupy do služieb (ďalej len "vstup") a prijímať výstupy generované a vrátené službami na základe vstupu (ďalej len "výstup", vstup a výstup spoločne ako "obsah"). V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi vlastníte všetky vstupné údaje a v súlade s týmito Podmienkami Vám spoločnosť AIMINE týmto postupuje všetky svoje práva, nároky a podiely na výstupe v rozsahu, ktorý nepodlieha ich podobnosti (pozri nižšie).

Obsah môžete používať na akékoľvek účely vrátane komerčných účelov, ako je predaj alebo zverejnenie, ak dodržíte tieto Podmienky. AIMINE môže používať obsah výlučne a v nevyhnutnom rozsahu na poskytovanie a udržiavanie služieb, dodržiavanie platných zákonov a presadzovanie našich Zásad. Zodpovedáte za obsah vrátane zabezpečenia toho, aby neporušil žiadne platné zákony alebo tieto Podmienky.

(B) Podobnosť obsahu. Vzhľadom na povahu technológií AI, ktoré používame, najmä vzhľadom na povahu strojového učenia, výstup nemusí byť jedinečný medzi používateľmi a služby môžu generovať rovnaký alebo podobný výstup pre AIMINE alebo tretiu stranu, a preto výstupy, ktoré sú požadované a generované aj pre iných používateľov, sa nepovažujú za Váš originálny obsah.

(C) Používanie obsahu na zlepšenie služieb. Vo všeobecnosti nepoužívame obsah, ktorý poskytnete alebo dostanete, na vývoj alebo zlepšenie našich služieb alebo na akékoľvek iné použitie, s výnimkou obsahu, ktorý sa spracúva v rámci služieb podpory, implementácie a/alebo integračných služieb služby, kde môžeme takýto obsah používať výlučne na zabezpečenie najlepšieho výkonu, použiteľnosti a celkovej efektívnosti riešení poskytovaných konkrétnym zákazníkom. V takom prípade upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môže neposkytnutie Vášho obsahu obmedziť schopnosť našich služieb lepšie riešiť Váš konkrétny prípad použitia. Rovnako môže dôjsť aj k prenosu údajov alebo častí obsahu vo forme kódu, ktorý naša technológia potrebuje zdieľať s našimi dodávateľmi technológií s cieľom zabezpečiť a/alebo zlepšiť služby prostredníctvom rozhrania API, ale v súlade s príslušnými Podmienkami rozhrania API si títo dodávatelia nesmú tieto časti ponechať ani inak používať na svoje účely.

(D) Presnosť. Upozorňujeme, že riešenia AI a ML, ktoré používame, sa rýchlo vyvíjajú, ale stále sú vo vývoji. Napriek tomu, že neustále pracujeme na zlepšovaní našich služieb, aby predstavovali presnejšie, spoľahlivejšie, bezpečnejšie a priaznivejšie modely a technológie na dosiahnutie najlepších možných výsledkov, vzhľadom na pravdepodobnostnú povahu týchto technológií môže používanie našich služieb v niektorých situáciách viesť k nesprávnemu výstupu, ktorý presne neodráža obsah, skutočných ľudí, miesta alebo fakty. Mali by ste vyhodnotiť presnosť akéhokoľvek výstupu podľa vhodnosti pre Váš prípad použitia, a to aj pomocou ľudskej kontroly výstupu.

4. POPLATKY A PLATBY

(A) Fakturácia a poplatky. V prípade potreby zaplatíte všetky poplatky účtované na Váš účet ("poplatky") podľa cien a podmienok platných pre služby, ktoré používate, alebo podľa inej písomnej dohody medzi nami. Máme právo opraviť chyby v platobných podmienkach alebo chyby v cenách, aj keď sme už vystavili faktúru alebo prijali platbu. Na tento účel nám poskytnete úplné a presné fakturačné údaje vrátane platného a autorizovaného spôsobu platby. Prostredníctvom Vášho spôsobu platby budeme účtovať dohodnutý pravidelný základ, ale dátum zverejnenia platby môžeme primerane zmeniť.

Oprávňujete AIMINE a jej pridružené spoločnosti a našich spracovateľov platieb tretích strán, aby účtovali poplatky prostredníctvom Vášho (tj. Vami zvoleného) spôsobu platby. Ak Vašu platbu nie je možné dokončiť, poskytneme Vám písomné oznámenie a môžeme pozastaviť prístup k službám až do prijatia platby. Poplatky sú splatné v eurách (EUR, €) a sú splatné po vystavení faktúry. Platby sú nevratné, s výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach, a nie ste oprávnení započítať žiadne nároky voči žiadnym poplatkom.

(B) Dane. Ak nie je uvedené inak, Poplatky nezahŕňajú štátne, miestne ani zrážkové dane, clá a iné podobné výmery a s výnimkou riešení B2C ani DPH (ďalej len "dane"). Zodpovedáte za všetky dane spojené s Vaším nákupom okrem daní založených na našom príjme a takéto dane Vám môžeme fakturovať k cenám za služby; týmto vyjadrujete svoj súhlas s tým, že tieto dane zaplatíte včas a poskytnete nám dokumentáciu preukazujúcu platbu alebo ďalšie dôkazy, ktoré môžeme odôvodnene požadovať. AIMINE môže používať meno a adresu pri registrácii Vášho účtu ako miesto dodania na daňové účely, a preto tieto informácie musíte udržiavať presné a aktuálne.

(C) Pásmo služieb a úroveň kapacity. Keďže služby sú založené na čiastočnom prenose údajov (vo forme kódu) s niektorými našimi dodávateľmi technológií a objem takýchto prenosov závisí od Vášho používania služieb, budeme Vám účtovať príslušný poplatok za toto pásmo ("Stupeň kapacity"). Vyšší Stupeň kapacity bude automaticky priradený k vášmu účtu v závislosti od Vášho používania služby a na základe toho sa môžu účtovať príslušné poplatky aj spätne, ak splníte podmienky na jej vyšší Stupeň kapacity v rámci jedného fakturačného cyklu. Ak chcete požiadať o zníženie Stupňa kapacity, môžete takúto žiadosť poslať na adresu office@aimine.eu najskôr 3 mesiace po poslednom zvýšení Stupňa kapacity. Upozorňujeme, že zníženie Stupňa kapacity nie je možné v prípade, že ste prekročili šírku pásma požadovaného nižšieho Stupňa kapacity v ktoromkoľvek z 3 mesiacov pred podaním žiadosti, a takáto žiadosť sa považuje za zamietnutú bez ďalšieho upozornenia.

(D) Úroveň úložiska. Keďže služby môžu využívať rôzne riešenia ukladania údajov a kapacita takéhoto ukladania je určená Vaším používaním služieb, budeme Vám účtovať príslušný poplatok za príslušnú úroveň úložnej kapacity ("Úroveň úložiska"). Vyššia Úroveň úložiska bude automaticky priradená k vášmu účtu podľa Vášho používania služby a môžu Vám byť účtované príslušné poplatky spätne, ak splníte tieto Podmienky na jej zvýšenie v rámci jedného fakturačného cyklu. Ak požiadate o zníženie Úrovne úložiska, môžete takúto požiadavku odoslať na adresu office@aimine.eu najskôr 3 mesiace po poslednej aktualizácii Úrovne úložiska. Upozorňujeme, že zníženie Úrovne úložiska nie je možné v prípade, že ste prekročili požadovanú nižšiu Úrovne úložiska v ktoromkoľvek z 3 mesiacov pred vašou žiadosťou a takáto žiadosť sa bude považovať za zamietnutú bez ďalšieho upozornenia.

(E) Zmeny cien. Naše ceny môžeme zmeniť doručením oznámenia na Vašom účte, e-mailom a / alebo zverejnením na našej webovej stránke. Zvýšenie cien nadobudne účinnosť 14 dní po jeho zverejnení, s výnimkou zvýšení vykonaných z právnych dôvodov alebo zvýšení služieb Beta (ako je definované v našich Podmienkach služby), ktoré nadobudnú účinnosť okamžite. Akékoľvek zmeny cien sa budú vzťahovať na poplatky účtované na Váš účet okamžite po dátume účinnosti zmien.

(F) Oneskorené platby. Ak chcete namietať voči akýmkoľvek poplatkom alebo daniam, kontaktujte prosím office@aimine.eu do tridsiatich (30) dní od dátumu spornej faktúry. Nenamietané sumy po termíne splatnosti môžu podliehať finančnému poplatku vo výške 1 % z neuhradeného zostatku mesačne, ktorý sme oprávnení Vám účtovať. Ak je akákoľvek suma Vašich poplatkov po splatnosti, môžeme Vám pozastaviť prístup k službám aj predtým, ako Vám poskytneme písomné oznámenie o oneskorenej platbe.

(G) Stupeň voľnej kapacity a/alebo Úrovne úložiska. Ak Vám bude poskytnutá bezplatný Stupeň kapacity a/alebo Úrovne úložiska, nesmiete si vytvoriť viac ako jeden účet, aby ste mohli využívať takúto službu – ak sa domnievame, že bezplatnú úroveň nepoužívate v dobrej viere na účely, na ktoré Vám bola poskytnutá, môžeme Vám účtovať štandardné poplatky alebo Vám môžeme prestať poskytovať prístup k službám.

(I) Bezplatné používanie služieb. Môže Vám byť poskytnuté bezplatné používanie služieb na účely ich testovania a/alebo skúšobnej verzie ("bezplatné použitie"). V takýchto prípadoch sa tieto Podmienky vzťahujú na takéto použitie v plnom rozsahu, ale žiadny alebo niektoré poplatky sa nevzťahujú na Vaše predplatné na obdobie podľa nášho uváženia alebo inak dohodnuté medzi vami a nami, pokiaľ používate služby na definovaný účel bezplatného používania. POZRITE SI NASTAVENIA SVOJHO ÚČTU / PREDPLATNÉHO, ABY STE NAŠLI DEFINOVANÝ ÚČEL BEZPLATNÉHO POUŽÍVANIA A ĎALŠIE PODROBNOSTI. AKONÁHLE JE BEZPLATNÉ POUŽÍVANIE UKONČENÉ A/ALEBO Vaše POUŽÍVANIE SLUŽIEB ZAČNE PODLIEHAŤ AKÝMKOĽVEK POPLATKOM, BUDEME VÁS INFORMOVAŤ V PRIMERANOM ČASE PRED TAKOUTO UDALOSŤOU.

5. DÔVERNOSŤ, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV

(A) Dôvernosť. Môžete získať prístup k dôverným informáciám AIMINE, jej pridružených spoločností a iných tretích strán. Dôverné informácie môžete používať iba v rozsahu potrebnom na používanie služieb, ako to povoľujú tieto Podmienky. Dôverné informácie nesmiete zverejniť žiadnej tretej strane a budete chrániť dôverné informácie rovnakým spôsobom, akým chránite svoje vlastné dôverné informácie podobnej povahy, s použitím aspoň primeranej starostlivosti. Dôverné informácie znamenajú neverejné informácie, ktoré AIMINE alebo jej pridružené spoločnosti alebo tretie strany označia za dôverné alebo by mali byť za daných okolností odôvodnene považované za dôverné, vrátane softvéru, špecifikácií a iných neverejných obchodných informácií. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré:

 1. sú alebo sa stanú všeobecne prístupnými verejnosti bez Vašej viny,
 2. už máte bez akýchkoľvek povinností mlčanlivosti od času, keď ste ich dostali podľa týchto podmienok,
 3. Vám boli oprávnene sprístupnené treťou stranou bez akýchkoľvek povinností mlčanlivosti, alebo
 4. ste sa nezávisle vyvinuli bez použitia dôverných informácií.

Môžete zverejniť dôverné informácie, ak to vyžaduje zákon alebo platný príkaz súdu alebo iného vládneho orgánu - v takom prípade poskytnete AIMINE primerané predchádzajúce písomné oznámenie a vynaložíte primerané úsilie na obmedzenie rozsahu zverejnenia, vrátane umožnenia našej pomoci pri napadnutí požiadavky na zverejnenie, a to v každom prípade kedy je to možné.

(B) Bezpečnosť. Musíte zaviesť primerané a vhodné opatrenia navrhnuté tak, aby Vám pomohli zabezpečiť prístup k službám a ich používanie. Ak zistíte akékoľvek zraniteľnosti našich produktov alebo porušenia súvisiace s Vaším používaním služieb, ste povinní okamžite kontaktovať AIMINE a poskytnúť podrobnosti o takej zraniteľnosti a/alebo porušení.

(C) Spracovanie osobných údajov. Ak používate služby na spracovanie osobných údajov, musíte poskytnúť primerané právne oznámenia o ochrane osobných údajov a získať potrebné súhlasy na spracovanie týchto údajov, pričom voči nám v každom takom prípade záväzne prehlasujete, že tieto údaje spracovávate v súlade s platnými zákonmi.

(D) Zhromažďovanie iných údajov. AIMINE môže používať nástroje na poskytovanie určitých funkcií a rozšírení, identifikáciu trendov a chýb, zhromažďovanie aktivačných informácií, štatistík používania a sledovanie ďalších údajov súvisiacich s Vaším používaním služieb, ale nesúvisiacich s obsahom a / alebo osobnými údajmi, ako je ďalej opísané v najnovšej verzii Zásad ochrany osobných údajov.

6. PODMIENKY A UKONČENIE

(A) Ukončenie a pozastavenie podmienok a služieb. TIETO PODMIENKY NADOBÚDAJÚ ÚČINNOSŤ PRI PRVOM POUŽITÍ SLUŽIEB A ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI AŽ DO ICH UKONČENIA. Tieto Podmienky môžete kedykoľvek ukončiť z akéhokoľvek dôvodu tým, že prestanete používať Služby a Obsah, zrušíte príslušné účty a vysporiadate Vaše záväzky voči nám. Tieto Podmienky môžeme ukončiť z akéhokoľvek dôvodu tým, že Vám to oznámime najmenej 30 dní vopred. Tieto Podmienky môžeme ukončiť okamžite po oznámení, ktoré Vám zašleme

 1. ak závažne porušíte tieto Podmienky v akejkoľvek záležitosti,
 2. ak dôjde k zmenám vo vzťahoch s poskytovateľmi technológie mimo našej kontroly, alebo
 3. aby sme vyhoveli zákonu alebo vládnym požiadavkám.

Váš prístup k službám môžeme pozastaviť, ak nedodržíte tieto Podmienky, ak Vaše používanie predstavuje bezpečnostné riziko pre nás alebo akúkoľvek tretiu stranu, alebo ak máme podozrenie, že Vaše používanie je podvodné alebo by mohlo vystaviť zodpovednosti nás alebo akúkoľvek tretiu stranu.

(B) Účinnosť ukončenia. Po ukončení prestanete používať služby a okamžite vrátite alebo na základe našich pokynov zničíte všetky dôverné informácie, ktoré vlastníte a/alebo máte pod kontrolou. Časti týchto podmienok, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení alebo vypršaní platnosti, by mali zostať v platnosti, okrem iného vrátane článkov 2, 3 a 5-9.

(C) Vyradenie. AIMINE si vyhradzuje právo kedykoľvek vyradiť z ponuky ktorúkoľvek zo služieb, produktov alebo akúkoľvek ich súčasť, či už ponúkanú ako samostatný Produkt alebo výlučne ako súčasť a/alebo funkciu a/alebo funkciu. AIMINE je však povinná poskytovať podporu v súlade s Podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach pre vyradené služby, produkty a/alebo komponenty po dobu jedného (1) mesiaca od dátumu ich vyradenia.

7. ODŠKODNENIE; VYLÚČENIE A OBMEDZENIE ZÁRUK A ZODPOVEDNOSTI

(A) Odškodnenie. Nás, naše pridružené spoločnosti a náš personál budete brániť, ako aj odškodníte a ochránite nás pred akýmikoľvek nárokmi, stratami a výdavkami (vrátane poplatkov za právne zastúpenie) vyplývajúcimi alebo súvisiacimi s Vaším používaním služieb vrátane Vášho obsahu, produktov alebo služieb, ktoré vyvíjate alebo ponúkate v súvislosti so službami, a Vaším porušením týchto podmienok alebo porušením platných zákonov.

(B) VYLÚČENIE ZÁRUK. SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ "TAK, AKO SÚ". OKREM ROZSAHU URČENÉHO ZÁKONOM MY ANI NAŠE PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY (VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÉ, ZÁKONNÉ ANI INÉ) V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI A VYLUČUJEME VŠETKY ZÁRUK VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, USPOKOJIVEJ KVALITY, NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV A POKOJNÉHO UŽÍVANIA, AKO AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH Z AKÉHOKOĽVEK PRIEBEHU OBCHODOVANIA ALEBO OBCHODNÉHO POUŽITIA. NEZARUČUJEME, ŽE SLUŽBY BUDÚ NEPRERUŠOVANÉ, PRESNÉ ALEBO BEZCHYBNÉ, ANI ŽE AKÝKOĽVEK OBSAH BUDE BEZPEČNÝ ALEBO SA NESTRATÍ ČI NEZMENÍ.

C) OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. ANI MY, ANI ŽIADNY Z NAŠICH DODÁVATEĽOV, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY VRÁTANE UŠLÝCH ZISKOV, POŠKODENIA DOBRÉHO MENA, ŠKÔD Z POUŽÍVANIA ALEBO POŠKODENIA ČI STRATY ÚDAJOV ALEBO INÝCH STRÁT, AJ KEĎ SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. NAŠA CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝLUČNE PRIAME, SKUTOČNÉ A ZNALECKY PREUKÁZANÉ ŠKODY PODĽA TÝCHTO PODMIENOK NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SLUŽBU, NA ZÁKLADE KTOREJ VZNIKOL NÁROK POČAS 6 MESIACOV PRED VZNIKOM ZODPOVEDNOSTI, ALEBO TRISTO EUR (300 EUR), PODĽA TOHO, KTORÁ Z NICH JE VYŠŠIA. OBMEDZENIA V TEJTO ČASTI PLATIA IBA V MAXIMÁLNOM ROZSAHU URČENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

8. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Jurisdikcia. Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej únie a zmluvné strany sa neodvolateľne a bezpodmienečne podriaďujú výlučnej jurisdikcii súdov Slovenskej republiky.

(B) Zrieknutie sa práv a oddeliteľnosť. Ak nedodržíte tieto Podmienky a spoločnosť AIMINE nepodnikne okamžité alebo neskoršie kroky, neznamená to, že sa spoločnosť AIMINE vzdáva ktoréhokoľvek z našich práv. Ak je konkrétne ustanovenie týchto podmienok ukončené alebo súd príslušnej jurisdikcie uzná za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné, tieto Podmienky zostanú v plnej platnosti a účinnosti ostatných ustanovení v maximálnom prípustnom rozsahu a neovplyvnia vymáhateľnosť akýchkoľvek iných podmienok.

(C) Vzťahy. Tieto Podmienky nevytvárajú partnerstvo, spoločný podnik, agentúrny alebo akýkoľvek obdobný vzťah medzi vami a AIMINE alebo niektorou z pridružených spoločností AIMINE. AIMINE a Vy ste nezávislí a žiadna zo strán nebude mať právomoc zaväzovať druhú stranu alebo preberať záväzky v mene druhej strany bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

(D) Postúpenie a delegovanie. Nesmiete postúpiť ani delegovať žiadne práva alebo povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok, a to ani v súvislosti so zmenou kontroly v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek postúpenie a delegovanie práv a/alebo povinností v tomto zmysle je neplatné. Tieto Podmienky môžeme postúpiť v súvislosti so zlúčením, akvizíciou alebo predajom časti alebo všetkých našich aktív, alebo akejkoľvek pridruženej spoločnosti alebo ako súčasť reorganizácie spoločnosti.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(A) Zmena podmienok. Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť zverejnením revidovanej verzie na webovej lokalite a/alebo v rámci služieb, alebo ak aktualizácia podstatne nepriaznivo ovplyvní Vaše práva alebo povinnosti podľa týchto podmienok, upozorníme vás na to buď e-mailom spojeným s Vaším účtom, alebo poskytneme upozornenie v produkte. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť najskôr 15 dní po tom, ako vás na to upozorníme. Všetky ostatné zmeny nadobudnú účinnosť okamžite. Vaše ďalšie používanie služieb po akejkoľvek zmene znamená, že s takouto zmenou súhlasíte.

(B) Oznámenia. Všetky oznámenia budú mať písomnú formu. Môžeme vás upozorniť pomocou registračných informácií, ktoré ste poskytli, alebo e-mailovej adresy spojenej s Vaším používaním služieb. Doručenie sa bude považovať za doručené dňom prijatia, ak je doručené e-mailom, alebo v deň odoslania kuriérom, ak je doručené poštou. AIMINE akceptuje doručovanie písomností na tejto adrese: AIMINE Systems s.r.o., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

(C) Zákaz exportu. Služby sa nesmú používať ani v ich prospech, vyvážať ani opätovne vyvážať

 1. do ktorejkoľvek krajiny, na ktoré je uvalené embargo zo strany EÚ a/alebo USA (spoločne "krajiny, na ktoré je uvalené embargo") alebo
 2. komukoľvek, kto je na zozname osobitne určených štátnych príslušníkov Ministerstva financií USA, alebo inom zozname obmedzených osôb (existujúcich v súčasnosti alebo v budúcnosti) identifikovaným Úradom pre kontrolu zahraničných aktív alebo na zozname odmietnutých osôb Ministerstva obchodu USA alebo zoznamom subjektov alebo akýmikoľvek inými zoznamami obmedzených strán (súhrnne "zoznamy obmedzených strán").

VYHLASUJETE A ZARUČUJETE, ŽE SA NENACHÁDZATE V ŽIADNYCH KRAJINÁCH, NA KTORÉ JE UVALENÉ EMBARGO, A NIE STE NA ŽIADNYCH ZOZNAMOCH OBMEDZENÝCH STRÁN. MUSÍTE DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ ZÁKONY TÝKAJÚCE SA KRAJÍN, NA KTORÉ JE UVALENÉ EMBARGO, ALEBO ZOZNAMOV OBMEDZENÝCH STRÁN VRÁTANE VŠETKÝCH POŽIADAVIEK ALEBO POVINNOSTÍ PRIAMO POZNAŤ SVOJICH KONCOVÝCH POUŽÍVATEĽOV.

d) Právne prostriedky. Beriete na vedomie, že ak porušíte alebo porušíte tieto Podmienky, môže to spôsobiť nenapraviteľnú škodu spoločnosti AIMINE a jej pridruženým spoločnostiam a spoločnosť AIMINE má právo požadovať súdny príkaz na nápravu proti Vám okrem akýchkoľvek iných právnych prostriedkov.

(e) Spoločné a záverečné ustanovenie. Tieto Podmienky a akékoľvek Zásady začlenené do týchto podmienok obsahujú úplnú dohodu medzi vami a AIMINE týkajúcu sa používania služieb a okrem akýchkoľvek špecifických podmienok používania služby alebo akýchkoľvek platných podnikových zmlúv nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie alebo dohovory medzi vami a AIMINE v tejto veci. Použitie akejkoľvek objednávky alebo iného dokumentu v súvislosti s touto zmluvou slúži len na administratívne pohodlie a všetky Podmienky v ňom uvedené sú neplatné a nemajú žiadny vplyv na tieto Podmienky, pokiaľ sa obe strany písomne nedohodnú inak. V prípadoch, keď sa služby získavajú prostredníctvom schválenej tretej strany, tieto Podmienky nahrádzajú akékoľvek dohody navrhnuté a/alebo uzavreté touto treťou stranou a/alebo vami a/alebo inými subjektmi.

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

My v AIMINE Systems s.r.o. (spolu s našimi dodávateľmi technológií a/alebo pridruženými spoločnosťami, "AIMINE", "my", "náš" alebo "nás") rešpektujeme Vaše súkromie a sme pevne odhodlaní uchovávať v bezpečí všetky informácie, ktoré získame od vás alebo o vás. Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú naše postupy týkajúce sa osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od vás alebo o vás, keď používate naše webové stránky, aplikácie a služby (súhrnne "služby").

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na obsah, ktorý spracúvame v mene zákazníkov našich obchodných ponúk. Naše používanie týchto údajov sa riadi našimi zmluvami so zákazníkmi, ktoré sa týkajú prístupu k týmto ponukám a ich používania.

POZORNE SI PREČÍTAJTE – POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB (AKO SÚ DEFINOVANÉ VYŠŠIE) SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI A SÚVISIACIMI ZÁSADAMI V PLNOM ROZSAHU A VÁŠ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI PREDSTAVUJE DOHODU MEDZI VAMI A NAMI AKO PRÁVNY ZÁKLAD PRE AKÉKOĽVEK POUŽÍVANIE SLUŽIEB A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH SÚVISIACICH VZŤAHOV.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME

Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú ("osobné údaje"), zhromažďujeme nasledovne:

 1. Osobné údaje, ktoré poskytujete: Osobné údaje zhromažďujeme, ak si vytvoríte účet na používanie našich služieb alebo s nami komunikujete nasledujúcim spôsobom:

 1. Informácie o účte: Keď si u nás vytvoríte účet, zhromaždíme informácie spojené s Vaším účtom vrátane Vášho mena, kontaktných údajov, poverení účtu, informácií o platobných kartách a histórie transakcií (súhrnne "informácie o účte"). 
 2. Používateľský obsah: Keď používate naše služby, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sú zahrnuté vo vstupe, nahrávaní súborov alebo spätnej väzbe, ktorú poskytnete našim službám (ďalej len "obsah").
 3. Informácie o komunikácii: Ak s nami komunikujete, zhromažďujeme Vaše meno, kontaktné informácie a obsah všetkých správ, ktoré odošlete ("informácie o komunikácii").
 4. Informácie o sociálnych médiách: Môžeme mať stránky na stránkach sociálnych médií, ako sú Instagram, Facebook, Medium, X, YouTube a LinkedIn. Keď interagujete s našimi stránkami sociálnych médií, budeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť, ako sú Vaše kontaktné údaje (súhrnne "sociálne informácie"). Okrem toho nám spoločnosti, ktoré hosťujú naše stránky sociálnych médií, môžu poskytnúť súhrnné informácie a analýzy o našej aktivite v sociálnych médiách.

 1. Osobné údaje, ktoré dostávame automaticky z Vášho používania služieb: Keď navštívite, používate alebo interagujete so službami, dostaneme nasledujúce informácie o Vašej návšteve, používaní alebo interakciách ("technické informácie"):

 1. Log údaje: Informácie, ktoré Váš prehliadač automaticky odosiela, keď používate naše služby. Log údaje zahŕňajú Vašu adresu internetového protokolu (IP), typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky a spôsob interakcie s našou webovou stránkou.
 2. Údaje o používaní: Môžeme automaticky zhromažďovať informácie o Vašom používaní služieb, ako sú typy obsahu, ktorý si prezeráte alebo s ktorým pracujete, funkcie, ktoré používate, a akcie, ktoré vykonávate, ako aj Vaše časové pásmo, krajina, dátumy a časy prístupu, používateľský agent a verzia, typ počítača alebo mobilného zariadenia, a pripojenie k počítaču.
 3. Informácie o zariadení: Zahŕňa názov zariadenia, operačný systém, identifikátory zariadenia a prehliadač, ktorý používate. Zhromaždené informácie môžu závisieť od typu používaného zariadenia a jeho nastavení.
 4. Súbory cookie: Súbory cookie používame na prevádzku a správu našich služieb a na zlepšenie Vašich skúseností. "Cookie" je informácia, ktorú do Vášho prehliadača odosiela navštívená webová stránka. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby prijímal všetky súbory cookie, odmietal všetky súbory cookie alebo aby vás upozornil vždy, keď sa ponúkne súbor cookie, aby ste sa mohli zakaždým rozhodnúť, či ho prijmete. Odmietnutie súboru cookie Vám však môže v niektorých prípadoch zabrániť v používaní alebo negatívne ovplyvniť zobrazenie alebo funkciu webovej stránky alebo určitých oblastí alebo funkcií webovej stránky. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke https://allaboutcookies.org.
 5. Analytika: Môžeme používať rôzne online analytické produkty, ktoré používajú súbory cookie, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú naše služby, a zlepšiť Vaše skúsenosti pri používaní služieb.

 1. ÚČELY POUŽITIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Používanie osobných údajov. Osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

 1. poskytovať, spravovať, udržiavať a/alebo analyzovať služby,
 2. na zlepšenie našich služieb a vykonávanie výskumu,
 3. na komunikáciu s vami,
 4. vývoj nových programov a služieb,
 5. na predchádzanie podvodom, trestnej činnosti alebo zneužitiu našich služieb a na ochranu bezpečnosti našich IT systémov, architektúry a sietí,
 6. vykonávanie obchodných prevodov a obchodných a/alebo účtovných operácií; a
 7. na dodržiavanie zákonných povinností a právnych procesov a na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo práv našich pridružených spoločností, vás alebo iných tretích strán.
 1. Súhrnné informácie alebo informácie s odstránenou identifikáciou. Osobné údaje môžeme agregovať alebo inak anonymizovať aby sa už nemuseli používať na Vašu identifikáciu, a používať ich na analýzu efektívnosti našich služieb, zlepšovanie a pridávanie funkcií do našich služieb, vykonávanie výskumu a na iné podobné účely. Okrem toho môžeme z času na čas analyzovať všeobecné správanie a charakteristiky používateľov našich služieb a zdieľať agregované informácie, ako sú všeobecné štatistiky používateľov, s tretími stranami, publikovať takéto súhrnné informácie alebo všeobecne sprístupniť takéto súhrnné informácie. Prostredníctvom služieb, súborov cookie a inými prostriedkami opísanými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov môžeme zhromažďovať súhrnné informácie. Budeme uchovávať a používať deidentifikované informácie v anonymnej alebo deidentifikovanej forme a nebudeme sa pokúšať tieto informácie znovu identifikovať, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

 1. ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za určitých okolností môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť tretím stranám bez ďalšieho upozornenia, pokiaľ to nevyžaduje zákon:

 1. Dodávatelia a poskytovatelia služieb: Aby nám pomohli pri plnení potrieb obchodných operácií a vykonávaní určitých služieb a funkcií, môžeme poskytnúť osobné údaje dodávateľom a poskytovateľom služieb vrátane poskytovateľov hostingových služieb, cloudových služieb a iných poskytovateľov služieb informačných technológií, softvéru na e-mailovú komunikáciu a webových analytických služieb. Podľa našich pokynov budú tieto strany pristupovať, spracovávať alebo uchovávať osobné údaje iba v priebehu plnenia svojich povinností voči nám a iba spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými predpismi.
 2. Obchodné prevody: Ak sme zapojení do strategických transakcií, reorganizácie, bankrotu, nútenej správy alebo prechodu služby na iného poskytovateľa (spoločne "transakcia"), Vaše osobné údaje a ďalšie informácie môžu byť zdieľané v procese auditu a due diligence s protistranami a inými osobami, ktoré pomáhajú s transakciou, a prevedené na nástupcu alebo pridruženú spoločnosť ako súčasť tejto transakcie spolu s inými aktívami.
 3. Zákonné požiadavky: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať vrátane informácií o Vašej interakcii s našimi službami s vládnymi orgánmi, partnermi z odvetvia alebo inými tretími stranami
 1. Pridružené spoločnosti: Môžeme zverejniť osobné údaje našim dodávateľom a / alebo pridruženým spoločnostiam, čo znamená subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný alebo je pod spoločnou kontrolou s AIMINE. Naše pridružené spoločnosti môžu používať osobné údaje, ktoré zdieľame, spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

 1. VAŠE PRÁVA

Žiadosti dotknutých osôb. V závislosti od miesta môžu mať jednotlivci v EÚ,  EHP, Spojenom kráľovstve a na celom svete určité zákonné práva vo vzťahu k svojim osobným údajom. Môžete mať napríklad právo:

 1. Pristupovať k Vašim osobným údajom a informáciám týkajúcim sa spôsobu ich spracovania.
 2. Vymazať svoje osobné údaje z našich záznamov.
 3. Opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje.
 4. Na prenos Vašich osobných údajov tretej strane (právo na prenosnosť údajov).
 5. Obmedziť spôsob, akým spracovávame Vaše osobné údaje.
 6. Kedykoľvek odvolať svoj súhlas – ak sa spoliehame na súhlas ako právny základ na spracovanie.
 7. Namietať proti tomu, ako spracovávame Vaše osobné údaje.
 8. Podajte sťažnosť miestnemu orgánu na ochranu údajov.

Niektoré z týchto práv môžete uplatniť prostredníctvom svojho účtu AIMINE. Ak nemôžete uplatniť svoje práva prostredníctvom svojho účtu, pošlite svoju žiadosť na adresu gdpr@aimine.eu.

 1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Kategórie. Nasledujúca tabuľka poskytuje ďalšie informácie o kategóriách osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a o tom, ako tieto informácie zverejňujeme. Viac o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, si môžete prečítať v časti "Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme" vyššie, o tom, ako používame osobné údaje v časti "Ako používame osobné údaje" vyššie a o tom, ako uchovávame osobné údaje, v časti "Zabezpečenie a uchovávanie" nižšie.

Kategória osobných údajov

Zverejňovanie osobných údajov

identifikátory, ako je Vaše meno, kontaktné údaje, adresa IP a ďalšie identifikátory zariadenia;

Tieto informácie môžeme zverejniť našim pridruženým spoločnostiam, predajcom a poskytovateľom služieb, orgánom činným v trestnom konaní a stranám zapojeným do transakcií.

Komerčné informácie, napríklad história transakcií

Tieto informácie môžeme zverejniť našim pridruženým spoločnostiam, predajcom a poskytovateľom služieb, orgánom činným v trestnom konaní a stranám zapojeným do transakcií.

Informácie o aktivite siete, ako je obsah a spôsob interakcie s našimi službami

Tieto informácie môžeme zverejniť našim pridruženým spoločnostiam, predajcom a poskytovateľom služieb, orgánom činným v trestnom konaní a stranám zapojeným do transakcií.

Geolokačné údaje

Tieto informácie môžeme zverejniť našim pridruženým spoločnostiam, predajcom a poskytovateľom služieb, orgánom činným v trestnom konaní a stranám zapojeným do transakcií.

Prihlasovacie údaje k vášmu účtu a informácie o platobnej karte (citlivé osobné údaje)

Tieto informácie môžeme zverejniť našim pridruženým spoločnostiam, predajcom a poskytovateľom služieb, orgánom činným v trestnom konaní a stranám zapojeným do transakcií.

 1. Ďalšie práva. V rozsahu stanovenom zákonmi a s výhradou platných výnimiek môžu mať jednotlivci vo vzťahu k svojim osobným údajom nasledujúce práva na ochranu osobných údajov:

 1. právo vedieť informácie o našom spracovaní Vašich osobných údajov vrátane konkrétnych osobných údajov, ktoré sme od vás zhromaždili;
 2. Právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov;
 3. právo na opravu Vašich osobných údajov; a
 4. Právo byť bez diskriminácie v súvislosti s výkonom ktoréhokoľvek z Vašich práv na ochranu osobných údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE "NEPREDÁVAME" ANI "NEZDIEĽAME" OSOBNÉ ÚDAJE NA ÚČELY MEDZIKONTEXTOVEJ BEHAVIORÁLNEJ REKLAMY (AKO SÚ TIETO PODMIENKY DEFINOVANÉ V PLATNÝCH MIESTNYCH ZÁKONOCH). CITLIVÉ OSOBNÉ ÚDAJE NESPRACOVÁVAME ANI NA ÚČELY ODVODENIA CHARAKTERISTÍK SPOTREBITEĽA.

 1. Uplatňovanie Vašich práv. V rozsahu uplatniteľnom podľa miestnych zákonov môžete uplatniť práva na ochranu osobných údajov opísané v tejto časti odoslaním žiadosti na adresu gdpr@aimine.eu.

 1. Overenie. Aby sme ochránili Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, zmenou alebo vymazaním, môžeme od vás požadovať, aby ste pred odoslaním žiadosti o poznanie, opravu alebo odstránenie osobných údajov overili svoje poverenia. Ak u nás nemáte účet alebo ak máme podozrenie na podvodnú alebo škodlivú činnosť, môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších osobných údajov a dokladu o pobyte na overenie. Ak nebudeme môcť overiť Vašu totožnosť, nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 1. Oprávnení zástupcovia. Žiadosť o práva môžete podať aj prostredníctvom oprávneného zástupcu. Ak tak urobíte, zástupca musí predložiť podpísané písomné povolenie konať vo Vašom mene a môže sa od vás tiež vyžadovať, aby ste nezávisle overili svoju totožnosť a predložili nám dôkaz o svojom pobyte. Žiadosti oprávnených zástupcov je možné zaslať na adresu gdpr@aimine.eu.

 1. Odvolania. V závislosti od toho, kde žijete, môžete mať právo odvolať sa proti rozhodnutiu, ktoré prijmeme v súvislosti so žiadosťami o uplatnenie Vašich práv podľa platných miestnych zákonov. Ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu, pošlite svoju žiadosť na adresu gdpr@aimine.eu.

 1. DETI

Naša služba nie je zameraná na deti mladšie ako 13 rokov. AIMINE vedome nezhromažďuje osobné údaje od detí a celkovo ani osôb mladších ako 18 rokov. Ak máte dôvod domnievať sa, že dieťa mladšie ako 13 rokov poskytlo osobné údaje spoločnosti AIMINE prostredníctvom služby, pošlite nám e-mail na adresu gdpr@aimine.eu. Každé oznámenie prešetríme a v prípade potreby odstránime osobné údaje z našich systémov. Ak máte najmenej 13 rokov, ale menej ako 18 rokov, musíte mať povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu na používanie služieb s výnimkou vzdelávacích účelov schválených vašou vzdelávacou inštitúciou.

 1. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované alebo kontrolované AIMINE, vrátane služieb sociálnych médií ("stránky tretích strán"). Informácie, ktoré zdieľate s lokalitami tretích strán, sa budú riadiť špecifickými Zásadami ochrany osobných údajov a zmluvnými Podmienkami stránok tretích strán, a nie týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Poskytnutím týchto odkazov neznamenáme, že schvaľujeme alebo sme tieto stránky skontrolovali, a odporúčame vám, aby ste priamo kontaktovali stránky tretích strán a získali informácie o ich postupoch a Zásadách ochrany osobných údajov.

 1. BEZPEČNOSŤ A UCHOVÁVANIE

Zavádzame komerčne primerané technické, administratívne a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov online aj offline pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením. Žiadny internetový alebo e-mailový prenos však nie je nikdy úplne bezpečný alebo bezchybný. Najmä e-maily odoslané nám alebo od nás nemusia byť bezpečné. Preto by ste mali venovať osobitnú pozornosť rozhodovaniu, aké informácie nám pošlete prostredníctvom služby alebo e-mailu. Okrem toho nie sme zodpovední za obchádzanie akýchkoľvek nastavení ochrany osobných údajov alebo bezpečnostných opatrení obsiahnutých v službe alebo webových stránkach tretích strán.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako to budeme potrebovať, aby sme Vám mohli poskytovať našu službu, alebo na iné legitímne obchodné účely, ako je riešenie sporov, bezpečnostné a bezpečnostné dôvody alebo dodržiavanie našich zákonných povinností. Ako dlho uchovávame osobné údaje, bude závisieť od mnohých faktorov, ako je množstvo, povaha a citlivosť informácií, potenciálne riziko poškodenia neoprávneným použitím alebo zverejnením, náš účel spracovania informácií a akékoľvek právne požiadavky.

 1. MEDZINÁRODNÍ POUŽÍVATELIA

POUŽÍVANÍM NAŠEJ SLUŽBY ROZUMIETE A BERIETE NA VEDOMIE, ŽE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ SPRACOVANÉ A ULOŽENÉ V NAŠICH ZARIADENIACH A SERVEROCH V EURÓPSKEJ ÚNII / EHP A MÔŽU BYŤ ZVEREJNENÉ NAŠIM POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB A PRIDRUŽENÝM SPOLOČNOSTIAM V INÝCH JURISDIKCIÁCH.

 1. Právny základ pre spracovanie. Naše právne základy na spracovanie Vašich osobných údajov zahŕňajú:

 1. Plnenie zmluvy s vami, keď poskytujeme a udržiavame naše služby. Keď spracovávame informácie o účte, obsah a technické informácie výlučne na to, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, tieto informácie sú potrebné na to, aby sme mohli poskytovať naše služby. Ak tieto informácie neposkytnete, je možné, že Vám nebudeme môcť poskytnúť naše služby. 
 2. naše oprávnené záujmy na ochrane našich služieb pred zneužitím, podvodom alebo bezpečnostnými rizikami alebo na vývoji, zlepšovaní alebo propagácii našich služieb, a to aj pri školení služieb. Môže to zahŕňať spracovanie informácií o účte, obsahu, sociálnych informácií a technických informácií.
 3. Váš súhlas, keď vás požiadame o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na konkrétny účel, ktorý Vám oznámime. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
 4. Dodržiavanie našich zákonných povinností, keď používame Vaše osobné údaje na dodržiavanie platných zákonov alebo keď chránime práva, bezpečnosť a majetok našich alebo našich pridružených spoločností, používateľov alebo tretích strán.

 1. Prenosy údajov mimo EHP, Švajčiarska a/alebo Spojeného kráľovstvaV prípade potreby použijeme vhodné bezpečnostné opatrenia na prenos osobných údajov mimo EHP, Švajčiarska a/alebo Spojeného kráľovstva. Osobné údaje budeme prenášať iba v súlade s právne platným mechanizmom prenosu. Ak chcete získať ďalšie informácie o vhodných zárukách a kópiu týchto záruk, kontaktujte nás prostredníctvom podrobností uvedených nižšie.

 1. SprávcaNa účely UK a EU General Data Protection Regulation 2018 je prevádzkovateľom údajov AIMINE Systems s.r.o. so sídlom

 1. Zodpovedná osoba. Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese gdpr@aimine.eu vo veciach týkajúcich sa spracovania osobných údajov.

 1. Úrad na ochranu osobných údajov. So svojimi požiadavkami a/alebo inou žiadosťou sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk).

 1. ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Keď tak urobíme, zverejníme aktualizovanú verziu na našej webovej stránke, pokiaľ platné zákony nevyžadujú iný typ oznámenia.

 1. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Obráťte sa na oddelenie podpory support@aimine.eu ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, ktoré ešte nie sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 1. PRAVIDLÁ OBSAHU

Tieto Pravidlá  obsahu (ďalej len "Zásady ") platia, keď využívate služby spoločnosti AIMINE Systems s.r.o. alebo našich pridružených spoločností (samostatne a/alebo spoločne aj ako "AIMINE", "my", "náš" alebo "nás") vrátane nášho aplikačného programovacieho rozhrania, softvéru, nástrojov, vývojárskych služieb, údajov, dokumentácie a webových stránok (ďalej len "služby"). 

POZORNE SI PREČÍTAJTE – POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB (AKO SÚ DEFINOVANÉ VYŠŠIE) SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI A SÚVISIACIMI ZÁSADAMI V PLNOM ROZSAHU A VÁŠ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI PREDSTAVUJE DOHODU MEDZI VAMI A NAMI AKO PRÁVNY ZÁKLAD PRE AKÉKOĽVEK POUŽÍVANIE SLUŽIEB A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH SÚVISIACICH VZŤAHOV.

Tieto Zásady sa môžu zmeniť, pretože sme povinní dodržiavať Podmienky našich dodávateľov technológií.

 1. NEPOVOLENÉ POUŽÍVANIE SLUŽIEB

 1. Zakázaný obsah. V rámci služieb nie je povolené používať nasledujúce typy obsahu:

 1. Nezákonná činnosť – AIMINE zakazuje používanie služieb, nástrojov a služieb na nezákonnú činnosť.
 2. Materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí alebo akýkoľvek obsah, ktorý vykorisťuje, ohrozuje alebo poškodzuje deti – akúkoľvek vedomosť o CSAM okamžite nahlasujeme príslušným orgánom.
 3. Generovanie nenávistného, obťažujúceho alebo násilného obsahu
 1. Generovanie malvéru – obsah, ktorý sa pokúša vygenerovať kód navrhnutý tak, aby narušil, poškodil počítačový systém alebo k nemu získal neoprávnený prístup.
 2. Činnosť, ktorá predstavuje vysoké riziko fyzickej ujmy, vrátane:
 1. Činnosť, ktorá predstavuje vysoké riziko hospodárskej škody, vrátane:
 1. Podvodná alebo klamlivá činnosť vrátane:
 1. Obsah pre dospelých, odvetvia pre dospelých a zoznamovacie aplikácie vrátane:
 1. Politické kampane alebo lobizmus, prostredníctvom:
 1. Aktivita, ktorá porušuje súkromie ľudí, vrátane:
 1. Zapojenie sa do neoprávneného výkonu práva alebo poskytovanie právneho poradenstva na mieru bez toho, aby kvalifikovaná osoba preskúmala informácie – AIMINE používa modely, ktoré nie sú doladené na poskytovanie právneho ani iného odborného poradenstva. Nemali by ste sa spoliehať na služby ako na jediný zdroj týchto typov poradenstva.
 2. Ponúkanie finančného poradenstva na mieru bez toho, aby kvalifikovaná osoba preskúmala informácie – AIMINE používa modely, ktoré nie sú doladené na poskytovanie finančného poradenstva. Nemali by ste sa spoliehať na služby ako na jediný zdroj finančného poradenstva.
 3. Informovanie inej osoby, že má alebo nemá určitý zdravotný stav, alebo poskytnúť pokyny, ako vyliečiť alebo liečiť zdravotný stav
 1. Vysokorizikové vládne rozhodovanie vrátane:

 1. Ďalšie požiadavky na používanie služieb. Pre určité používanie služieb ste povinní splniť nasledujúce požiadavky:

 1. používanie služieb orientované na spotrebiteľa v lekárskom, finančnom a právnom priemysle; pri generovaní správ alebo sumarizácii správ; a ak je to inak opodstatnené, musí používateľom poskytnúť vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, v ktorom ich informuje o používaní umelej inteligencie a o jej možných obmedzeniach.
 2. Automatizované systémy (vrátane konverzačnej umelej inteligencie a chatbotov) musia používateľov informovať o tom, že interagujú so systémom umelej inteligencie. S výnimkou chatbotov, ktoré zobrazujú historické verejné osobnosti, musia mať produkty, ktoré simulujú inú osobu, buď výslovný súhlas tejto osoby, alebo musia byť jasne označené ako "simulované" alebo "paródia".
 3. Použitie modelových výstupov v živých prenosoch, demonštráciách a výskume podlieha

© 2023 AIMINE Systems s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Verzia SK 01.00.00.23